Regulamin - Novoton
0
Zawartość koszyka (0) - 0,00 zł
Regulamin

 

REGULAMIN

1. (nazwa sklepu internetowego)to sklep internetowy, dostępny w domenie ………….., prowadzony przez firmę……………. z siedzibą w ……….., przy ul. ………….., ………………….. (wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla …………………………. pod numerem KRS …………….., posiadającą kapitał zakładowy w wysokości ……………..PLN oraz) NIP: …………………., z którą Klienci mogą się kontaktować pod następującym adresem e-mail: …………………….. oraz numerem telefonu ………………………

2. Firma…….. prowadzi sprzedaż detaliczną/hurtową1 drogą elektroniczną za pośrednictwem sieci Internet. Zamówienia są przyjmowane za pośrednictwem strony internetowej dostępnej w domenie ……... (oraz telefonicznie poprzez kontakt z Biurem/Działem Obsługi Klienta pod numerem telefonu ……………………...)

3. Do korzystania ze sklepu internetowego (nazwa sklepu internetowego), w tym do przeglądania asortymentu sklepu (nazwa sklepu internetowego)oraz do składania zamówień na produkty, niezbędne jest:
a) komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu;
b) dostęp do poczty elektronicznej;
c) przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji ….2 i wyższej lub Internet Explorer w wersji …. i wyższej, Opera w wersji …. i wyższej, Google Chrome w wersji …... i wyższej, Safari w wersji …. i wyższej;
d) minimalna rozdzielczość ekranu 1024 x 768 pikseli;
e) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.

4. Klient obowiązany jest do korzystania ze sklepu internetowego (nazwa sklepu internetowego)w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej (nazwa sklepu internetowego)oraz osób trzecich. Klient zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie sklepu internetowego (nazwa sklepu internetowego), w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość sklepu internetowego (nazwa sklepu internetowego)Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

5. Klienci mają możliwość korzystania z (nazwa sklepu internetowego)dokonując rejestracji i tworząc w ten sposób Konto, w którym gromadzone są dane oraz informacje o Kliencie dotyczące jego działań w (nazwa sklepu internetowego)(dalej: „Konto”). Świadczenie usług w ramach Konta na (nazwa sklepu internetowego)ma charakter nieodpłatny i bezterminowy. Klient ma prawo wypowiedzieć umowę zawartą z firmą……………………dotyczącą Konta, w każdym czasie poprzez wysłanie oświadczenia o rozwiązaniu umowy na adres e-mail ……………………. Powyższe nie dotyczy sytuacji, w których firma ……………………… jest w trakcie realizacji zamówienia złożonego przez Klienta. W takim przypadku, skutek rozwiązania umowy nastąpi z chwilą zrealizowania przedmiotowego zamówienia.

6. W celu dokonania rejestracji utworzenia Konta w (nazwa sklepu internetowego)należy wypełnić formularz rejestracyjny poprzez podanie następujących danych: adresu e-mail oraz hasła.
Na adres e-mail Klienta umieszczony w formularzu rejestracyjnym zostanie wysłana wiadomość wskazująca sposób potwierdzenia rejestracji oraz inne wymagane prawem informacje.3 Z chwilą potwierdzenia rejestracji dochodzi do zawarcia umowy dotyczącej prowadzenia Konta pomiędzy Klientem, a firmą…………..., której przedmiotem są usługi świadczone przez firmę ……………………………., na warunkach określonych w Regulaminie.

7. Klient może złożyć reklamację dotyczącą funkcjonowania serwisu (nazwa sklepu internetowego)(w tym funkcjonowania Konta) w terminie 30 dni4 licząc od dnia, w którym miały miejsce wady lub przerwy w funkcjonowaniu serwisu. Reklamację należy złożyć w formie elektronicznej wysyłając wiadomość e-mail na adres: …………………………..5 , telefonicznie pod numerem telefonu: ……………………….. lub pisemnie na adres ……………………………... W reklamacji Klient powinien podać: swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia przyczyn reklamacji.

8. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez firmę………………………. w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty jej wpływu. O wynikach rozpatrzenia reklamacji firma…………………………….. niezwłocznie poinformuje Klienta.

9. W przypadku osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, wszelkie czynności tego podmiotu w (nazwa sklepu internetowego), może dokonać wyłącznie osoba, która jest umocowana do dokonywania w imieniu tego podmiotu wszelkich czynności związanych z korzystaniem z (nazwa sklepu internetowego)oraz do wykonywania wszelkich praw i obowiązków tego podmiotu jako Klienta.

10. Wszystkie produkty dostępne w (nazwa sklepu internetowego) są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych6, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

11. Powyższe zastrzeżenie w zakresie wad nie dotyczy produktów wystawionych do sprzedaży na (nazwa sklepu internetowego) oznaczonych kategorią Outlet. Zasady odpowiedzialności za wady produktów z Outletu określa załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu.7

12. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych (nazwa sklepu internetowego)są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Na każdy sprzedany produkt wystawiana jest faktura VAT/rachunek8. Faktura VAT/rachunek9 jest dostarczana drogą elektroniczną na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej, chyba że Klient wyraźnie zaznaczy, że faktura VAT/rachunek10 powinna być dostarczona w formie tradycyjnej. Wskazanie przez Klienta danych do wystawienia faktury VAT/rachunku11 w postaci numeru NIP oraz firmy jednoosobowej działalności gospodarczej oznacza wyrażenie woli zawarcia umowy sprzedaży jako przedsiębiorca.

13. Zamówiony produkt dostarczany jest przy udziale wyspecjalizowanych operatorów pocztowych (firm kurierskich)/polskiego operatora publicznego.12 (Istnieje możliwość odbioru osobistego produktów pod adresem …………………………………..)13Klient ponosi koszty dostawy określone w standardowych kosztach dostawy w (nazwa sklepu internetowego)wskazanych w zakładce 14 .

14. Umowa zawarta pomiędzy Klientem a firmą……………….. dotycząca zakupu danego produktu w (nazwa sklepu internetowego)ma charakter terminowy i trwa przez okres realizacji zamówienia. Miejscem spełnienia świadczenia związanego z zakupem produktów w (nazwa sklepu internetowego)jest adres dostawy wskazany przez Klienta, z zastrzeżeniem produktów odbieranych osobiście przez Klientów, w których miejscem spełnienia świadczenia ………………………(adres punktu do odebrania osobistego jeśli jest taka możliwość)15

15. Po zawarciu umowy sprzedaży pomiędzy Klientem a firmą………………, firma…………………………….. potwierdzi Klientowi jej warunki przesyłając je w wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej Klienta.

16. W sytuacji, kiedy występują różnice w czasie realizacji lub sposobie pakowania i dostawy poszczególnych produktów, składających się na jedno zamówienie złożone w ramach (nazwa sklepu internetowego), firma…………….. może zdecydować, po wcześniejszej konsultacji z Klientem, o podziale zamówienia na mniejsze przesyłki. W takim przypadku, ogólny koszt dostawy podany Klientowi przy składaniu zamówienia nie ulega zmianie, a jedynie zostaje rozdzielony na poszczególne przesyłki cząstkowe. W przypadku anulowania części zamówienia, korekcie ulegają wyłącznie te koszty dostawy, które zostały przypisane do niedostarczonej lub reklamowanej części zamówienia.

17. Klient zobowiązany jest do zapłaty ceny za zamówiony w (nazwa sklepu internetowego)produkt, w tym za koszty dostawy, nie później niż w terminie 5 dni od dnia zawarcia umowy, z zastrzeżeniem, gdy płatność następuje przy odbiorze. Możliwe są następujące formy płatności16:

Przy odbiorze – zapłata gotówką kurierowi przy odbiorze produktu (lub w kasie przy odbiorze osobistym pod adresem……………………………………. )17 W wybranych przypadkach firma…………………………… zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji telefonicznej tego typu zamówień.

Przelewem – forma płatności dla klientów preferujących samodzielne logowanie do banku internetowego lub wizytę w placówce banku. Po złożeniu zamówienia, Klient otrzymuje drogą poczty elektronicznej (e-mail) numer rachunku bankowego, na który należy przelać właściwą kwotę. Z chwilą zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym firmy…………………………………., zamówienie jest przekazywane do realizacji.

Przelewem online – forma płatności elektronicznej obsługiwana przez PayU S.A./lub innego operatora np. Dotpay– (wpisać adres tego operatora, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd …………………………………. Wydział ………… Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS …………………...)

Kartą płatniczą (Visa, Mastercard) – każda transakcja płatności kartą jest w sposób bezpieczny autoryzowana przez ………………….(system PayU S.A. lub inny) Z chwilą potwierdzenia dokonania płatności, zamówienie jest przekazywane do realizacji.


18. W przypadku niektórych rodzajów asortymentu dostępnych w (nazwa sklepu internetowego), firma……………………….. zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobu płatności poprzez nieudostępnianie określonych opcji płatności i dostawy.18

19. Czas dostawy produktów wynosi nie więcej niż ……………dni od dnia zawarcia umowy19. Termin otrzymania przesyłki to każdorazowo czas skompletowania zamówienia powiększony o czas dostawy. (W przypadku odbioru osobistego pod adresem………………………..o możliwości odebrania zamówionego produktu firma…………………….. informuje drogą elektroniczną. Przesyłkę należy odebrać w ciągu 14 dni od otrzymania informacji o możliwości odbioru produktu. Paczka przeznaczona do odbioru osobistego , która nie zostanie odebrana w wyznaczonym terminie zostanie zwrócona do magazynu firmy………………….., a zamówienie zostanie skorygowane. )20

20. Produkty mogą posiadać gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy21, obowiązującą na terenie Polski. (wszystko zależy od produktów jakimi handluje sklep). Czas udzielenia gwarancji każdego produktu widnieje w jego opisie na stronach (nazwa sklepu internetowego). Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta, udostępnionym w zakładce „gwarancje”22 w opisie każdego produktu. W przypadku gdy w polu „gwarancja” znajduje się informacja „serwis (nazwa sklepu internetowego)”, produkt należy odesłać na adres firmy………………………. bądź dostarczyć osobiście pod adres………………………………. Przed złożeniem reklamacji wypełnić Formularz Reklamacji dostępny na stronie  (nazwa sklepu internetowego), w zakładce  Formularz reklamacji i zwrotu23 . Wypełnienie druku reklamacji wiąże się z nadaniem numeru FMA24. Dzięki numerowi FMA rozpatrywanie zgłoszeń przez firmę…………………… odbędzie się sprawnie, przy czym podanie numeru FMA nie jest warunkiem koniecznym do rozpatrzenia zgłoszenia Klienta. Naprawiony produkt odsyłany jest do Klienta na koszt firmy…………………. Gwarancja na sprzedany produkt nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z rękojmi za wady produktu.
Informacje na temat warunków gwarancji znajdują się na stronie (nazwa sklepu internetowego)w zakładce
Gwarancja.25

21. Firma……………….. odpowiada za wady produktu na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Regulacja odpowiedzialności zawarta jest w przepisach Kodeksu Cywilnego (art. 556 oraz 556.1 – 556.3 Kodeksu cywilnego). W przypadku sprzedaży niebędącej sprzedażą konsumencką, wyłącza się przepisy o rękojmi zawarte w Kodeksie Cywilnym.

22. Reklamacje z tytułu rękojmi można złożyć:
a) w formie elektronicznej wysyłając wiadomość e-mail na adres:
reklamacje@................26
b) poprzez wypełnianie Formularza reklamacji dostępnego na (nazwa sklepu internetowego)w zakładce Formularz  reklamacji i zwrotu;
c) telefonicznie pod numerem telefonu: ………………...
d) pisemnie na adres firmy……………………………...

22.1. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego, datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji, przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego, wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.

22.2. Występując ze stosownym żądaniem lub składając oświadczenie, Kupujący powinien,
na koszt Sprzedawcy, dostarczyć wadliwą rzecz Sprzedawcy w celu umożliwienia mu zbadania rzeczy i zajęcia stanowiska odnośnie do zasadności zgłoszonego żądania lub złożonego oświadczenia.

22.3.  Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji firma……………………. zwróci się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

22.4. Firma……………………….. rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej. Jeżeli w ciągu 14 dni firma………………………. nie ustosunkuje się do żądań Klienta, oznacza to, iż uznało żądania za uzasadnione.

22.5. Naprawiony produkt odsyłany jest do Klienta na koszt firmy……………………….

22.6. W celu odesłania zakupionego produktu Klient powinien wpisać na liście przewozowym, w polu „zadeklarowana wartość” (bądź równoznacznym), cenę zakupu odsyłanego produktu. Kwota ta stanowi deklarację wartości ubezpieczenia.

22.7. Klient ma prawo żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy, chyba że firma……………………….niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo usunie wadę. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli produkt był już wymieniony lub naprawiony przez firmę………………….. albo firma……………………… nie wymieniła produktu na wolny od wad, ani tej wady nie usunęła.

23. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w terminie 14 dni27 (zmiany po 14 grudnia 2014) od otrzymania zamówionego produktu, Klient będący konsumentem ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem, że nie podlegają zwrotowi świadczenia i produkty, od nabycia których, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie można odstąpić. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Zasady odstąpienia od umowy, w tym wzór formularza o odstąpieniu od umowy, z którego konsument może skorzystać, a także przypadki, w których prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje, określone są w pouczeniu, stanowiącym Załącznik nr 2 do Regulaminu. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży, jest ona uważana za niezawartą. Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży.
Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru na adres Sprzedawcy przed upływem tego terminu. Postanowienia niniejszego art. stosuje się odpowiednio do odstąpienia od umowy dotyczącej Konta.

Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.28

24. Klient ma prawo do nieodpłatnego zwrotu zużytego sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych, zgodnie z ustawą z dnia 11 września  2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. Zwrot zużytego sprzętu może się odbyć wyłącznie w przypadku, gdy zakup nowego produktu dokonany zostanie w (nazwa sklepu internetowego)i będzie obejmował produkt zużyty tego samego rodzaju, pełniący te same funkcje co sprzęt dostarczony. Zużyty sprzęt powinien być kompletny. Chęć zwrotu zużytego produktu należy zgłosić drogą mailową na adres (mail sklepu internetowego)w okresie nie dłuższym niż 1 miesiąc od daty zakupu nowego urządzenia. Zwrot dokonywany jest po zweryfikowaniu przez firmę …………………………. dokonanych przez Klienta zakupów oraz nadaniu indywidualnego numeru takiego zwrotu, które nastąpi w okresie 5 dni roboczych od daty zgłoszenia.29

25. Informacje znajdujące się na stronie internetowej sklepu (nazwa sklepu internetowego)stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 66(1) § 3 Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych w sklepie (nazwa sklepu internetowego)składa ofertę kupna określonego produktu na warunkach podanych w opisie produktu. Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje od sklepu automatycznie wygenerowany e-mail potwierdzający zarejestrowanie zamówienia. E-mail ten nie jest równoznaczny z oświadczeniem o przyjęciu oferty i zawarciu umowy sprzedaży. Umowa sprzedaży zostaje zawarta po potwierdzeniu przez firmę……………….. dostępności produktu i akceptacji oferty Klienta, co zostanie potwierdzone osobnym e-mailem przesłanym do Klienta po skompletowaniu zamówienia.30

26. Podane przez Klientów dane osobowe firma…………………... zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Ochrony Prywatności zawartą w Załączniku nr 1 do Regulaminu. Klient dokonujący zakupu w (nazwa sklepu internetowego)wyraża zgodę na przetwarzanie adresu e-mail w celu przesłania ankiety umożliwiającej wyrażenie opinii o dokonanej transakcji w (nazwa sklepu internetowego)Adres e-mail będzie przetwarzany przez firmę………………………… w celu przekazania ankiety, a dane otrzymane w wyniku ankiety będą służyły do opublikowania w sieci Internet opinii o (nazwa sklepu internetowego).31

27. Firma……………… może zmienić Regulamin i uruchomić nową wersję usług świadczonych w ramach (nazwa sklepu internetowego)Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez firmę……………………., który nie może być krótszy niż 7 dni od momentu udostępnienia w (nazwa sklepu internetowego)zmienionego Regulaminu, z zastrzeżeniem, że zamówienia rozpoczęte przed wejściem w życie zmian są prowadzone na zasadach dotychczasowych.

28. Firma………………… powiadomi Klienta o każdorazowej zmianie Regulaminu, w formie komunikatu przesłanego na adres e-mail podany przez Klienta. Klienci będą związani postanowieniami nowego Regulaminu, o ile nie wypowiedzą go w terminie 14 dni od dnia powiadomienia o zmianie Regulaminu. Wypowiedzenie można złożyć w formie pisemnej pod adresem e-mail ……………………….. Zmiana Regulaminu w zakresie, w jakim odnosi się do umów sprzedaży zawartych przed zmianą Regulaminu oraz do zamówień, które zostały złożone przed zmianą Regulaminu nie zmienia ich treści i warunków.

29. W sprawach nieuregulowanych właściwe jest prawo polskie.

30. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez firmę…………………..w ramach (nazwa sklepu internetowego)będą rozstrzygane przez sądy powszechne. Klient będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z następujących pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
a) Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc prawną u miejskiego (powiatowego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich),
b) Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a przedsiębiorcą,
c) Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem
o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży,
d) Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do sądu polubownego przy Rzeczniku Ubezpieczonych z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy ubezpieczenia.
Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem:www.uokik.gov.pl w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

31. Pod adresem  http://ec.europa.eu/consumers/odr konsument ma dostęp do rozstrzygania sporów konsumenckich drogą elektroniczną za pomocą unijnej platformy internetowej (platforma ODR). Platforma ODR stanowi  wielojęzyczną, interaktywną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporów wynikających z zawarcia internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
 
Przypisy
1 Wybrać jedną wersję lub pozostawić obie oddzielając spójnikiem i
2 Uzupełnić zgodnie z danymi faktycznymi po założeniu już sklepu
3 Uzupełnić zgodnie ze stanem faktycznym – wiele sklepów internetowych nie wysyła maila potwierdzającego.
4 Zgodnie z kodeksem cywilnym
5 Dobrze ustalić adres poczty typu reklamacje@......
6 Zmienić jeżeli handel dotyczy rzeczy używanych , pozostaje jedynie zapis o legalności wprowadzenia na rynek
7 jeżeli firma sprzedaje coś, co jest powystawowe lub posiada znamiona outletu należy dać zakładkę outlet – i tutaj sprzedawane towary mogą mieć wady, w każdym innym wypadku opuścić punkt 11 Regulaminu oraz Załącznik nr 3
8 Wybrać właściwą opcję
9 Patrz przypis 8
10 Patrz przypis 8
11 Patrz przypis 8
12 Wybrać odpowiednią opcję lub postawić spójnik „i”
13 Pozostawić lub usunąć opcję zgodnie ze stanem faktycznym
14 Dobrze zrobić zakładkę/lub tabelkę w której właściciele sklepu mogą uaktualniać sposoby oraz koszty dostawy bo to akurat może się częściej zmieniać
15 Patrz przypis 13
16 Wybrać płatności jakie sprzedawca zamierza udostępnić
17 Pozostawić lub w kasie przy odbiorze osobistym pod adresem…………… tylko w przypadku patrz przypis 13
18 Jeżeli ktoś sprzedaje np. same drogie rzeczy pow. 5000 zł może nie udostępnić opcji za pobraniem itp.-punkt fakultatywny, jeżeli taka sytuacja nie ma miejsca opuścić punkt 18 Regulaminu
19 Wg kodeksu cywilnego to 30 dni ja bym dała o 10 więcej z racji różnych tzw. sił wyższych - można dać mniejszy czas realizacji, ale to wtedy na własne ryzyko – zależ czym dana firma handluje)
20 Punkt do usunięcia w przypadku nie zastosowania takiej opcji – patrz przypis 13
21 Wybrać opcje zgodnie z prawdą lub pozostawić wszystkie możliwości
22 Warto by był taka zakładka, jeśli jest to handel odzieżą/obuwiem to też warto zaznaczyć ile dany produkt posiada gwarancji bo te zakresy mogą być różne.Większość produktów posiada gwarancje realizowane bezpośrednio przez autoryzowane punkty serwisowe producentów. Dokładne adresy punktów serwisowych znajdują się na kartach gwarancyjnych dołączanych do produktów oraz na stronach internetowych producentów.
23 Koniecznie należy taką opcję zrobić
24 Należy użyć skrótu wg polityki firmy może to być skrót RMA/DRM/FRM itp.
25 Patrz przypis 22
26 Patrz przypis 5
27 Zmiany po 14 grudnia 2015 Ustawa o prawach konsumenta z dn. 30 maja 2014 r.(Dz.U. 2014 r. poz.827 ze zm.)
28 Zmiany po 14 grudnia 2015 Ustawa o prawach konsumenta z dn. 30 maja 2014 r.(Dz.U. 2014 r. poz.827 ze zm.)
29 Punkt 24 stosuje się w przypadku sprzedaży sprzętów elektronicznych – chodzi o recykling zużytych sprzętów, w pozostałych przypadkach usunąć podpunkt 24
30 Proszę zweryfikować czy tak jest w przypadku prowadzonych sklepów / inne rozwiązania należy opisać zgodnie ze stanem faktycznym
31 Proszę zweryfikować czy tak jest w przypadku prowadzonych sklepów / inne rozwiązania należy opisać zgodnie ze stanem faktycznym