Polityka prywatności - Novoton
0
Zawartość koszyka (0) - 0,00 zł
Polityka prywatności

 

Polityka Ochrony Prywatności
 

 1. Firma……przykłada szczególną wagę do ochrony prywatności Klientów. Firma ……………………  z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych, w tym zabezpieczenia o charakterze programistycznym tj. systemy szyfrowania danych, zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. Firma  sprawuje stałą kontrolę nad procesem przetwarzania danych oraz ogranicza dostęp do danych w możliwie największym stopniu, udzielając stosownych upoważnień tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do prawidłowego świadczenia usług za pośrednictwem (nazwa sklepu internetowego)
 2. asd
 3. Administratorem bazy danych osobowych przekazywanych przez Klientów, w związku z zakupami w (nazwa sklepu internetowego) jest:
  Firma………………- w przypadku zakupu produktów oferowanych przez firma……………..
 4. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda samych Klientów, jak również ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych w celach związanych z działalnością firmy……… w zakresie (nazwa sklepu internetowego), w tym w celu zawierania, realizacji i rozliczenia umów sprzedaży w ramach (nazwa sklepu internetowego) (obsługi transakcji sprzedaży towarów), a także w celach ich archiwizacji.
 5. Podanie jakichkolwiek danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne. Podanie danych wymienionych w pkt. 6 Regulaminu jest konieczne w celach określonych w pkt. 5 Regulaminu.
 6. Klienci mogą przeglądać (nazwa sklepu internetowego)oraz zamieszczone w nim oferty dotyczące towarów bez uprzedniej Rejestracji oraz podawania danych osobowych.
 7. Dane podawane przez Klienta w trakcie Rejestracji są wykorzystywane do celów księgowych, do kontaktowania się z Klientem, do obsługi konta w (nazwa sklepu internetowego) oraz do innych czynności związanych z zawarciem lub wykonywaniem umów sprzedaży. Dane te mogą ponadto służyć do weryfikacji, czy osoba rejestrująca spełnia wymagane przez Regulamin i przepisy prawne warunki. Dane kontaktowe, za zgodą Klienta, wykorzystywane są również do przesyłania Klientowi przez firmę………………. informacji o firmie……. i świadczonych przez nią usługach4 (cele marketingowo-reklamowe). Klient może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania tego typu informacji.
 8. Dane Klientów mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Dane osobowe Klientów mogą być przekazywane podmiotom trzecim w przypadkach wskazanych przez firmę………5za zgodą Klientów.
 9. W przypadku uzyskania przez firmę………6wiadomości o korzystaniu przez Klienta z (nazwa sklepu internetowego)  niezgodnie z Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami, firma………7 może przetwarzać dane osobowe Klienta w zakresie niezbędnym do ustalenia jego odpowiedzialności, pod warunkiem, że utrwali dla celów dowodowych fakt uzyskania oraz treść tych wiadomości.
 10. W celu realizacji zamówień złożonych w sklepie (nazwa sklepu internetowego) dane personalne Klientów są przetwarzane przez firmę………………………………, która jest właścicielem (nazwa sklepu internetowego)
 11. Dane osobowe Klientów, dokonujących płatności on-line poprzez …..operator8 (np. payU itp.) za towary nabyte w (nazwa sklepu internetowego), są przekazywane spółce…. (np. PayU S.A. z siedzibą w …………, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd ………….., Wydział ………. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS ………….., NIP:……………….., )Przekazanie dotyczy danych osobowych niezbędnych do zrealizowania płatności przez ………(np. PayU S.A.) następuje:
  • w celu obsługi (zrealizowania) przez ……………(np. PayU S.A.) płatności za nabyte w (nazwa sklepu internetowego) produkty,
  • niezwłocznie po wyborze przez Klienta w (nazwa sklepu internetowego) sposobu dokonania płatności w formie płatności on-line.
 12. Firma………9zapewniają realizację uprawnień Klientów wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych i ich poprawiania oraz prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych na zasadach opisanych w przedmiotowej ustawie. W ramach realizacji prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych, Klienci mają w szczególności prawo do wniesienia – w przypadkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych – pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych ze względu na swoją szczególną sytuację, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, gdy firma………10zamierzają je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania przez firmę………11danych osobowych innemu niż firma………12administratorowi danych.
 13. Firma………13zapewniają Klientom możliwość przeglądania i modyfikacji danych osobowych. Firma………14zapewniają Klientom możliwość usunięcia danych osobowych ze zbioru danych w przypadku odstąpienia od umowy, o którym mowa pkt. 27 Regulaminu, a także w innych przypadkach jeśli to wynika z obowiązujących przepisów prawa. Firma………15mogą odmówić usunięcia danych Klienta wyłącznie w przypadkach wskazanych przez obowiązujące przepisy, w szczególności jeżeli Klient ten nie uregulował wszystkich należności wobec firmy………16 lub też gdy firma………17uzyska i utrwali wiadomość, że Klient swoim dotychczasowym zachowaniem w (nazwa sklepu internetowego) naruszył Regulamin bądź obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie tych danych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Klienta.
 14. Dodatkowo, okazjonalnie, firma…………. za odrębną zgodą Klienta, przesyła ankiety mające na celu badanie preferencji Klientów i dostosowywania oferty (nazwa sklepu internetowego) do ich oczekiwań, w tym umożliwiające wyrażenie opinii o dokonanej w Sklepie transakcji. Klient w każdej chwili może zrezygnować z otrzymywania ankiet.
 15. Firma…………….. wykorzystuje adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Ponadto, adresy IP służą do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie). Dane te nie są łączone z danymi podanymi przez Klientów i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych.
 16. Firma……………. stosuje pliki “Cookies”. Informacje zbierane przy pomocy “Cookies” pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Klientów, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Klientów z (nazwa sklepu internetowego)  Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików “Cookies” zasadniczo nie uniemożliwia korzystanie z (nazwa sklepu internetowego), może jednak spowodować pewne utrudnienia. Szczegółowe postanowienia odnoszące się do plików Cookies określa Polityka Cookies zamieszczona na stronie w zakładce Informacja o cookies.